Wolska Jesień z Kulturą

“Wolska Jesień z Kulturą” to propozycja urozmaiconych, cyklicznych aktywności kulturalnych, dedykowanych mieszkańcom i mieszkankom Dzielnicy Wola, realizowanych przez Fundację HEREDITAS jesienią 2023 r. Na strukturę zadania złożą się trzy komponenty, określające charakter proponowanych aktywności, tj. “Twórcza Wola” z cyklem 24 tematycznych spotkań warsztatowych; “Kultura lubi Wolę” z cyklem 3 grupowych wyjść z przewodnikiem do lokalnych – wolskich instytucji kultury oraz “Roztańczona Wola”, w ramach którego zorganizujemy cykl 3-ch międzypokoleniowych wydarzeń ukulturalniających, połączonych z potańcówkami.

Kompetencje techniczne - siła przyszłości młodych warszawiaków! EDYCJA 2.0

“Kompetencje techniczne (…)! EDYCJA 2.0” to kolejna, dedykowana uczniom warszawskich szkół ponadpodstawowych propozycja projektowa Fundacji Hereditas, za pośrednictwem której, wchodzący w dorosłość stołeczni uczniowie i uczennice mają szansę budowania oraz kształtowania tzw. “kompetencji twardych”, tj. umiejętności z pogranicza inżynierii, technologii, elektroniki, automatyki czy informatyki – rozwijających w sposób praktyczny warsztat posiadanych zdolności i pasji; kreujących nawyki logicznego myślenia i tworzenia a następnie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych sferach życia. Odpowiednio zaplanowane działania projektowe oraz zakres wzajemnie uzupełniających się zagadnień tematycznych, profilują projekt jako elitarne narzędzie wspierania młodzieży we wszechstronnym rozwoju uzdolnień manualnych i intelektualnych.

Mój drugi dom - cykl wycieczek integracyjnych

W ramach projektu podjęte zostaną działania zmierzające do asymilacji obywateli ukraińskich ze społecznością polską – lokalną. Obok zapewnienia miejsca do życia i pracy, to usamodzielnienie i zaznajomienie z podstawowymi elementami rodzimej kultury jest najistotniejsze w odzyskaniu przez uciekające przed wojną rodziny poczucia stabilności i bezpieczeństwa. W tym celu Fundacja Hereditas, przy wsparciu samorządu m.st. Warszawy postanowiła dołożyć własną „cegiełkę” i rozwinąć w szerszym wymiarze dotychczas prowadzone działania nakierowane na przystosowanie się obywateli Ukrainy do pełnego, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturowym stolicy.

Dojrzały, aktywny... i z pasją - cykl wydarzeń dla seniorów.

“Dojrzały, aktywny… i z pasją – cykl wydarzeń dla seniorów” to projekt wyrosły z potrzeby budowania w społeczeństwie zamieszkującym miasto stołeczne Warszawa – seniorów – samoświadomości i postaw pełniejszego korzystania z potencjału społeczno – zawodowego osób starszych. To przedsięwzięcie w wyniku którego starsi odbiorcy zadania otrzymają gotowe do wykorzystania narzędzia – pomocne w pełnieniu różnorodnych ról w życiu publicznym i społecznym. Strategicznym celem realizacji zadania jest wzrost aktywności społecznej warszawskich seniorów poprzez zwiększenie ich udziału w aktywnych formach spędzania wolnego czasu, wspierania seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, w tym stworzenie nowych warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej poprzez organizację cyklu warsztatów edukacyjnych o charakterze kulturalnym, aktywizacyjnym i twórczym.

W krótkich spodenkach po Warszawie. VOL 8.

Ósma edycja realizowanego od 2013 r. projektu to kontynuacja wypracowanej na drodze kilkuletnich doświadczeń tradycji prowadzenia kreatywnych, kierowanych do młodego odbiorcy aktywności edukacyjnych z dostosowaniem form i metod prowadzenia warsztatów do aktualnych predyspozycji i wymagań młodego odbiorcy. W ramach tegorocznej edycji projektu zaplanowano organizację cyklu spotkań edukacyjnych łączących w sobie elementy warsztatowe, ćwiczenia, zagadki, aktywne gry sytuacyjne/miejskie czy wspólne rozwiązywanie zaistniałego problemu. Działania projektowe z założenia są dostosowane do możliwości grup wiekowych.

Przebudź swoją energię! - spotkania nad Wisłą z jogą w tle.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest potrzeba zwrócenia uwagi, upowszechnienia wiedzy i wzrostu świadomości u uczestników zadania, w zakresie ochrony nadwiślańskiej przyrody, nawyków związanych z zachowaniem czystości Wisły i jej otoczenia, historii, zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą oraz znaczenia rzeki Wisły dla miasta. Korzystając z wypracowanych rozwiązań jak również kierując się troską o zrównoważony, godny dla środowiska naturalnego i jego praw rozwój społeczeństwa, opracowano program edukacji wiślanej, mający na celu zwrócenie uwagi i upowszechnienie wiedzy społeczeństwa zamieszkującego miasto stołeczne Warszawa na temat rzeki Wisły i Jej ochrony.

Wolę pójść na Wolę - Oni stworzyli Wolę i jej legendę

Tegoroczna edycja projektu “Wolę pójść na Wolę …” skupia się na Tych co stworzyli Wolę i jej legendę. W atrakcyjny sposób opowiemy o urokliwych zakątkach starej Warszawy, pokażemy perełki przedwojennej architektury oraz zabytkowe enklawy wielu kultur i wyznań, a przede wszystkim “przedstawimy” ludzi, którzy się do tego wszystkiego przyczynili. Ponadto w ramach niniejszej oferty wprowadzimy nowy element mający na celu jeszcze większe pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej oraz integrację mieszkańców. Będzie to cykl koncertów oraz spotkań z tańcem w kręgu.

"Poradnik dobrych praktyk architektonicznych - Saska Kępa"

Zaplanowany do wydania w 2023 r. “Poradnik dobrych praktyk architektonicznych – Saska Kępa” jest kolejnym – tym razem przygotowywanym przez Fundację Hereditas – tomem z serii poradników przybliżających typologię architektury, dobre i złe praktyki architektoniczne, wytyczne w zakresie prawidłowej konserwacji i użytkowania obiektów historycznych, remontów konserwatorskich, finansowania prac konserwatorskich i prac budowlanych etc.

Studeo et Conservo 2023 (XVII edycja)

Otwieramy kolejną edycję projektu STUDEO ET CONSERVO! Celem głównym projektu jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy o dobrach kultury i dziedzictwie Warszawy oraz ochrona tego dziedzictwa. W tegorocznej edycji projektu dotyczyć to będzie w szczególności detalu architektonicznego zabytkowej tkanki stolicy, który od kilku lat znajduje się w obszarze szczególnych zainteresowań Fundacji Hereditas.

Akademia Opiekunów Dziedzictwa 2023 IV edycja

Celem projektu “AKADEMIA OPIEKUNÓW DZIEDZICTWA IV edycja” jest zwiększanie społecznego zaangażowania i włączanie wolontariuszy w identyfikację/rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz w system opieki nad dziedzictwem – w przypadku niniejszego projektu będzie to inwentaryzacja detalu architektonicznego obiektów z lat ok. 1850-1939 w Warszawie. Projekt ma także służyć popularyzacji wiedzy o detalu – jako istotnym elemencie dziedzictwa – jego roli i wartości.

Studeo et Conservo - varsavianistyczne warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVIII edycja (młodzieżowa)

Trwa kolejna, już XVIII, edycja projektu STUDEO ET CONSERVO (do czerwca 2024) dla starszych dzieci i młodzieży. To jeden z ulubionych projektów zarówno naszych odbiorców, jak i nas samych, czyli organizatorów! To zarazem jeden z najstarszych naszych projektów, jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 2007 r. Zapraszamy do udziału. Zabytki czekają!