Pięknie jest się różnić – czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia

Fundacja Hereditas od wielu lat wspiera edukację pozaszkolną, realizując liczne programy oświatowe, kierowane do szerokiego grona młodych odbiorców. Specjalizująca się w ochronie dziedzictwa kulturowego organizacja, niemal od początku swego istnienia aktywnie angażuje młodzież do odkrywanie tożsamości kraju i miasta ? poprzez licznie organizowane spacery, zajęcia terenowe, obozy woluntarystyczne, seminaria, prelekcje i in.

Działając w sferze kultury, gospodaruje zasoby i czas wolny młodych ludzi na ambitne przedsięwzięcia ? inwentaryzację ulotnego dziedzictwa Warszawy; działania służące rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta; podbudowę zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy oraz liczne odsłony projektu będącego uzupełnieniem wakacyjnej oferty ?Lata w mieście?.

Projekt ?Pięknie jest się różnić ? czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia? łączy aktywną pracę młodzieży w grupach zadaniowych; doskonali mentoring poszerzony o wsparcie grup młodzieżowych wiedzą kadr specjalistycznych ? przedstawicielstw/pracowników ambasad krajów UE. Ponownie zachęca do poszerzania swojej wiedzy, edukując młodych warszawiaków nie tylko  ?o Europie?, ale także ?dla Europy? i ?w Europie?.

Edukacja europejska jest ściśle związana z potrzebami współczesnej Polski i wyzwaniami stojącymi przed naszym społeczeństwem. Komisja Europejska Rady Europy stoi na stanowisku, iż to właśnie edukacja w dużej mierze stanowić będzie o przyszłości naszego kontynentu. Koniecznym więc staje się wprowadzenie w szeroką tematykę europejską.

W tym dziele niezwykle ważne miejsce przypada szkole. To na niej spoczywa obowiązek przekazania uczniom rzetelnej wiedzy na temat bogatej historii i kultury Europy oraz istoty procesu integracji; to ona także uczy i wychowuje przyszłych obywateli zjednoczonej Europy.

Młody Polak powinien być świadomy swej tożsamości narodowej, a jednocześnie otwarty na wielokulturową i demokratyczną Europę. Nie ma nic wstydliwego w tym, że Polacy stoją na straży swego dziedzictwa  i wartości, gdyż dzięki przyswajaniu sobie kultury innych narodów, Europa staje się bogatsza i ciekawsza.

Realizowany przez Fundację Hereditas program projektu ?Pięknie jest się różnić ? czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia? uzupełnia i rozszerza program edukacji europejskiej, wprowadzony przez MEN do wszystkich etapów zreformowanej szkoły.

Aktywnie włącza wybrane placówki oświatowe, nauczycieli, europejskich partnerów oraz młodych warszawiaków w proces kształtowania poczucia europejskiej tożsamości, nauki demokracji i poszanowania wolności, wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Jednocześnie ? poprzez wytworzone rezultaty zadania ? rozszerza wymiar edukacji europejskiej, udostępniając młodemu pokoleniu interaktywne narzędzia służące przyswajaniu wiedzy.

Grupą docelową zadania jest młodzież (uczniowie warszawskich szkół podstawowych ? ostatnie klasy oraz ponadpodstawowych). Projekt jest też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ? możliwy jest w nim udział młodzieży do 24. roku życia.

Na ramowy program projektu składa się m.in.:

  1. Opracowanie techniczne i funkcjonalne systemu informatycznego ? strona, na której się obecnie Państwo znajdujecie jest w pełni responsywna ? dostosowana do korzystania na komputerach stacjonarnych jak i urządzaniach mobilnych. Jest ona interfejsem bazy danych ? dotyczących 20 państw członkowskich UE. Dane są prezentowane z wykorzystaniem mapy ? z podziałem na 20 państw oraz scenariuszy zadaniowych zlokalizowanych w 5 obszarach tematycznych dla każdego z państw członkowskich (każdy obszar tematyczny dla pojedynczego państwa zawiera ok. 5 scenariuszy przygotowanych przez grupy młodzieżowe).
  2. Pozyskanie materiałów do bazy ? reprezentanci 20 grup młodzieżowych we współpracy z przedstawicielami ambasad, merytorystami, specjalistami od technologii cyfrowych, przygotują ok 5 scenariuszy w każdym z 5 obszarów tematycznych, takich jak: edukacja, kultura, prawa człowieka i demokracja, sprawiedliwość i prawa podstawowe, środowisko i transport oraz zdrowie.
  3. Spotkanie podsumowujące ? na zakończenie projektu zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące działania projektowe oraz promujące powstały produkt jakim jest niniejszy europejski portal edukacyjny, stworzony w głównej mierze przez młodzież.

Projekt ?Pięknie jest się różnić ? czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia? jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Wspólnota i tożsamość – Europa młodych warszawiaków

“Wspólnota i tożsamość – Europa Młodych Warszawiaków” to kontynuacja działań Fundacji Hereditas w obszarze edukacji europejskiej, kierowanej do młodego pokolenia warszawiaków, zapoczątkowanych w roku 2020 projektem: “Pięknie jest się różnić – czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia”. Sukces wspomnianego zadania – szczególnie w obszarze szeroko rozumianej dydaktyki o zjednoczonej Europie – osiągnięty dzięki zaangażowaniu licznych partnerów, w tym specjalistów ds. europeistyki i przedstawicieli ambasad, skłonił zespół fundacji do przedsięwzięcia przygotowań i starań o rozszerzenie oferty i kontynuację rozpoczętej misji.

Przedmiotem pierwszej edycji projektu było uruchomienie interaktywnego narzędzia, stworzonego przez przedstawicieli warszawskiej młodzieży, traktującego o wybranych (20) pastwach europejskich. W ramach 5 kategorii tematycznych: kultura, zdrowie, środowisko i transport krajowy, edukacja, prawa człowieka i demokracja, powstało ok. 500 pytań quizowych, które rozszerzają wiedzę (już nie tylko młodzieży) w zakresie najważniejszych aspektów funkcjonowania poszczególnych państw Unii Europejskiej. Powstała witryna: europamlodych.pl jest pierwszym stołecznym portalem, który wykorzystując różnorodne schematy i formy edukacji wirtualnej, w przystępny sposób wzbogaca wiedzę i przybliża użytkownikom aspekty życia publicznego wybranych narodów Wspólnej Europy.

Bazując na osiągniętych w trakcie realizacji edycji zadania z lat 2020/21 rezultatach, wykorzystując wytworzone wówczas produkty, zaplanowano – w ramach niniejszego naboru rozszerzenie bazy edukacyjnej o dodatkowy moduł “Wspólnota i tożsamość”, traktujący o wspólnych tak z Polską jak i pozostałymi krajami Unii Europejskiej wartościach, wniesionych przez prezentowane kraje do Wspólnoty. W ramach niniejszego modułu dla każdego z 20 dodanych poprzednią edycją zadania państw opracowany zostanie zestaw śr. 10 zadań edukacyjnych (łącznie ok. 200 zadań), prezentujący europejskie wartości w danym kraju.