fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Statut
II. Cele i zadania Fundacji

§ 4.

 1. Celem Fundacji jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego gospodarczego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego kraju.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie imprez publicznych - obchodów rocznicowych, odczytów, wieczorków, koncertów;
  2. organizowanie imprez promujących dziedzictwo kulturowe Polski, m.in. promujących tradycje mniejszości narodowych, biesiadne tradycje lokalne, teatry podwórkowe, uliczne i inne;
  3. organizowanie przedsięwzięć artystycznych oraz kulturalnych, służących promocji kultury polskiej;
  4. współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, kultury i gospodarki, krajowymi i zagranicznymi;
  5. wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu naukowym
   i kulturalnym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie klubów zainteresowań;
  6. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym oraz popularyzację ich wyników;
  7. wspieranie instytucji oraz organizacji, realizujących cele zbieżne z celami
   Fundacji;
  8. prowadzenie kursów i szkoleń;
  9. wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji;
  10. podejmowanie działań związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych w Polsce, w tym m.in. inwentaryzację i opracowanie ich technicznej dokumentacji; pozyskanie źródeł finansowania, wyszukiwanie odpowiednich operatorów pod przygotowane w procesie rewitalizacji obiekty;
  11. zarządzanie zrewitalizowanymi obiektami zabytkowymi.

§ 5.

 1. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.
 3. Sfera zadań publicznych prowadzonych przez Fundację obejmuje zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. nauka języków obcych 80.42.A,
  2. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowa 80.42.B,
  3. projekcja filmów 92.13.Z,
  4. działalność filharmonii, orkiestr, chórów 92.31.C,
  5. działalność zespołów pieśni i tańca 92.31.D,
  6. działalność galerii i salonów wystawienniczych 92.31.E,
  7. działalność domów i ośrodków kultury 92.31.F,
  8. działalność obiektów kulturalnych 92.32.Z.

§ 6.

 1. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy dla działów administracji publicznej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 2. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.