fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarz±d | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas

Doradztwo i konserwacja zabytków


Fundacja Hereditas oferuje usługi w zakresie:

  • projektów zwi±zanych z rewitalizac±…, rewaloryzacj±…, konserwacj±…, modernizacj±…, adaptacj±… obiektów zabytkowych do peł‚nienia nowych funkcji (prace wybrane i kompleksowe);
  • inwentaryzacji i opracowania dokumentacji obiektów zabytkowych; badań„, opinii, ekspertyz i studiów w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego;
  • konserwacji zabytków ruchomych;
  • aranżacji i dekoracji wnętrz;
  • konsultacji i opracowań„ naukowych z dziedziny historii sztuki, archeologii, konserwacji zabytków, ochrony dziedzictwa kulturowego, architektury krajobrazu;
  • doradztwa w obszarze finansowania rewitalizacji obiektów zabytkowych (fundusze krajowe i unijne).

Zlecenia realizowane s±… przez zespół‚ ekspertów specjalizuj±…cych się w danej dziedzinie, którzy dobierani s± indywidualnie w zależno¶ci od typu zlecenia i rodzaju prac.

Fundacja Hereditas współ‚pracuje z gronem specjalistów zwi±zanych z: Instytutem Sztuki PAN, Instytutem Historii Sztuki UW, Żťydowskim Instytutem Historycznym, Polsk±… Izb±… Artystów Konserwatorów Dzieł‚ Sztuki, Zwi±zkiem Polskich Artystów Plastyków.