fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Mecenasi sztuki, czyli jak finansowac projekty kulturalne"

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

"Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne.
Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"

Projekt to oferta dla młodzieży z terenu m. st. Warszawy oraz obszaru woj. mazowieckiego. Polega ona na udziale w warsztatach nt. przygotowywania i zarządzania projektami w sferze kultury oraz uczestnictwo w konkursie na pomysł nieszablonowego przedsięwzięcia kulturalnego wraz z opracowaniem jego budżetu i planu marketingowego na podstawie odbytych warsztatów.

Warsztaty dotyczyć będą następujących zagadnień:

  1. konstruowanie i zarządzanie projektami w sferze kultury,
  2. finansowanie projektów kulturalnych,
  3. szeroko pojęty marketing przedsięwzięć kulturalnych.

Warsztaty będą trwały 4 godziny i będą skierowane każdorazowo do grupy ok. 20 osobowej.  Prowadzącymi będą kierunkowo przygotowani eksperci. Zajęcia odbywać się będą w szkołach zgłoszonych do programu. Słuchacze otrzymają materiały szkoleniowe jako materiał pomocniczy. Celem przeprowadzenia warsztatów będzie przygotowanie uczestników projektu do opracowania zadania konkursowego, o którym poniżej. Zakładamy także włączenie się nauczycieli w merytoryczne przygotowanie uczniów do dalszej części projektu w zakresie wyboru rodzaju i tematu przedsięwzięcia (nauczyciele przedsiębiorczości, nauk ekonomicznych, ale także wiedzy o kulturze historii sztuki i polonistyki).

Podsumowaniem zajęć będzie KONKURS dla uczestników warsztatów. Tematem konkursowej pracy będzie opracowanie szczegółowego budżetu dowolnego przedsięwzięcia z dziedziny kultury wraz z planem marketingowym ze szczegółowym oszacowaniem kosztów. Prace mogą być przygotowywane zespołowo (zespoły do 3 osób). Przedsięwzięciem może być wystawa lokalnego bądź regionalnego artysty, targi sztuki, aukcja przedmiotów dawnych, wydanie drukiem publikacji z zakresu kultury i sztuki np. monografii artysty związanego z miastem lub okolicą, na terenie której znajduje się szkoła uczestnicząca w projekcie, monografii zabytku itp. Dodatkowe punkty w ocenie prac będą przyznawane za partnerstwo (np. z lokalnymi muzeami, galeriami, organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze sektora sztuki), za pozyskanych sponsorów ( i ich wkład finansowy w realizację przedsięwzięcia), patronów medialnych itp.

Przewidujemy wręczenie następujących nagród za najciekawsze prace: 1 nagroda główna - kursy gimnazjalne, maturalne, językowe, szybkiego czytanie, efektywnej nauki i inne (o wartości ok. 650,00 PLN każdy) - do wyboru przez laureata z oferty Polskiego Centrum Edukacji - partnera projektu. Zostanie także przyznane 5 wyróżnień (nagrody książkowe).

Prace oceniać będzie 3-osobowe jury, w skład którego wejdzie ekonomista, historyk sztuki i przedstawiciel Fundacji. Zakłada się możliwość udzielania pomocy merytorycznej uczestnikom przez nauczycieli, ponadto pomocą w doborze tematyki projektu mogą służyć na bieżąco pracownicy Fundacji (np. porady w zakresie wyboru tematu wystawy, najciekawszych zabytków okolicy itp.)

Trwałą wartością realizacji projektu będą materiały edukacyjne wydane na CD w zakresie konstruowania i zarządzania projektem kulturalnym, budżetu projektu kulturalnego, źródeł finansowania, promocji i marketingu wydarzeń kulturalnych. Na CD znajdzie się również słowniczek kluczowych pojęć oraz zapis najciekawszych prac konkursowych jako przykłady "dobrych praktyk". CD będzie bezpłatnie rozpowszechniana wśród uczestników projektu oraz innych szkół.

Każdy uczestnik zajęć oraz nauczyciel-koordynator otrzyma odpowiedni certyfikat udziału w projekcie.
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne.

Harmonogram projektu:

  1. Nadsyłanie zgłoszeń szkół - do 10.10.08
  2. Realizacja warsztatów - do 14.12.08
  3. Termin nadsyłania prac konkursowych uczniów - do 31.12.08
  4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - styczeń 2009

Prace konkursowe w formie elektronicznej i papierowej należy przesyłać na adres:
Fundacja Hereditas -  ul. Jaworzyńska 8 lok.2, 00-634 Warszawa
e-mail :
fundacja@fundacja-hereditas.pl

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Narodowego Banku Polskiego